ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช

ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (26 มิถุนายน 2494 - ) เป็นนักสังคมสงเคราะห์และอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น จบการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตและสตรีศึกษามหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมรสกับนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและขอนแก่น และปลัดกระทรวงมหาดไทย นางระเบียบรัตน์เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น และรองประธานคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ ในช่วงพ.ศ. 2543-2548 ผลงานที่ผ่านมาได้แก่ ยื่นหนังสือแก้ระเบียบประกันสังคมกรณีสงเคราะห์บุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมและขอนแก่น รวมถึงการต่อต้านการทำปฏิทินโป๊ของบริษัทสุราในช่วงปีใหม่

นางระเบียบรัตน์ ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น เมื่อ พ.ศ. 2544 ในขณะที่สามีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเดียวกัน ส่งผลให้ได้รับใบเหลือง จากคณะกรรมการเลือกตั้งชุดที่ 1 แต่ก็ยังได้รับเลือก ในการเลือกตั้งซ่อม

ระเบียบรัตน์ ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ในเรื่องของการต่อต้านให้ผู้หญิงสามารถเข้าไปในพระธาตุได้ โดยไม่ได้ทำการศึกษาถึงวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น และความหมายของพระธาตุที่เป็นตัวแทนของร่างกายของพระพุทธซึ่งไม่ให้ผู้หญิง เข้าใกล้ (เช่นเดียวกับตามความเชื่อที่ไม่ให้ผู้หญิงส่งของได้โดยตรงต่อพระสงฆ์) ระเบียบรัตน์เข้าใจว่าป้ายห้ามผู้หญิงเข้าเป็นการกดขี่ไม่ให้ผู้หญิงเข้าไป ใช้ของคนโบราณ[ต้องการอ้างอิง] ซึ่งร.ศ. ใจ อึ๊งภากรณ์ นักวิชาการได้ทำการวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ และต่อต้านเพื่อสิทธิสตรีเช่นเดียวกัน

การศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอมตวิทยา อำเภอหนองสองห้อง

- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีจุลภาค กรุงเทพมหานคร

- ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สาขาบริหารรัฐกิจ และปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาเอกปรัญญากิตติมศักดิ์ (สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ (สาขารัฐประศาสศาตร) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ประสบการณ์การทำงาน
- 2516-2538 รับราชการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกระทรวงการคลัง

- 2537-2540 นายกเหล่าสภากาชาด จังหวัดนครพนม

- 2540-2544 นายกเหล่าสภากาชาด จังหวัดขอนแก่น

- ปัจจุบัน นายกสมาคมเสริมสร้างความครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข, สมาชิกวุฒิสภา (สว.) และประธานศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดขอนแก่น

สะออนคนขอนแก่น: 
คนดีศรีเมืองพล: